Škola majstrov

Súhlas so spracovaním údajov

INFORMÁCIA

o spracovaní osobných údajov

Cemix, spol. s.r.o., IČO: 363 985 27, so sídlom Veľké Leváre 1304, 908 73 Veľké Leváre (ďalej len „správca“), vás týmto v súlade s čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a podľa príslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Z. z. o spracovaní osobných údajov (ďalej len „zákon o spracovaní osobných údajov“) informuje, že má v úmysle zhromažďovať a spracúvať osobné údaje o vás v rozsahu, ktorý nám poskytnete, len na tieto účely:

 

 

Poskytnuté osobné údaje budú spracúvať príslušní zamestnanci správcu alebo (napr. reklamná agentúra, iná osoba v rámci skupiny aifm). Poskytnuté osobné údaje môžu byť sprístupnené oprávneným osobám (štátnym orgánom, súdom, polícii, daňovým orgánom atď.) pri výkone ich zákonných právomocí a spracovateľov. V súvislosti so spracovaním osobných údajov máte práva podľa nariadenia a zákona o spracovaní osobných údajov, najmä právo na prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie osobných údajov prípadne obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracovaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Vzhľadom na uvedené účely spracovania osobných údajov je ich poskytnutie nepovinné [vyžaduje sa váš súhlas) [článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenie]. Súhlas udelený na spracovanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať prostredníctvom písomného oznámenia doručeného do sídla správcu. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním. Pokiaľ pri udeľovaní súhlasu na základe týchto informácií neposkytnete inak, predpokladá sa, že udeľujete svoj súhlas na obdobie, ktoré je potrebné na účely spracovania osobných údajov. V súlade s nariadením a zákonom o spracovaní osobných údajov sa osobné údaje, ktoré ste poskytli, budú uchovávané len tak dlho, ako je to potrebné na účely ich spracovania. V prípade odvolania súhlasu podľa predchádzajúceho odseku sa osobné údaje, ktoré ste poskytli, bezodkladne zlikvidujú. Správca prijal nasledujúce opatrenie s cieľom zabrániť neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, akémukoľvek inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj inému zneužitiu osobných údajov: obmedzenému prístupu k získaným osobným údajom a technickej bezpečnosti týchto údajov. Svoje práva podľa nariadenia a zákona o spracovaní osobných údajov môžete vykonávať v sídle správcu.

 

VYHLÁSENIE O SÚHLASE

Potvrdzujem, že som bol/a zo strany správcu informovaný/á v rozsahu stanoveným Nariadením a zákonom o spracovaní osobých údajov a spracovanie mojich osobních údajov, poskytnutej informácii rozumiem a nemám proti tomuto spracovaniu žiadne námietky. Zároveň dávam prevádzkovateľovi výslovný súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu a na účely podľa vyššie uvedených informácií o spracovaní osobných údajov a v súlade s ust. Par. 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov, súhlasím s tým, že správca alebo osoba, ktorú má oprávnenie používať údaje o mojom elektronickom kontakte, na šírenie obchodných oznámení elektronickými prostriedkami týkajúcimi sa tovarov a služieb prevádzkovateľa, ako aj zahraničného. Udeľujem súhlasy podľa predchádzajúcej vety na obdobie, ktoré je potrebné v súvislosti s účelom spracovania osobných údajov, pokiaľ som neuviedol pri udeľovaní súhlasu.